اتاق کودک Smile 11

هر اندازه بتوانيد اتاق كودك را خاص تر طراحى كنيد، جذابيت بيشترى را براى كودكان فرآهم مى كنيد. به طور مثال در اين طرح از پنجره هاى سقفى استفاده شده است تا در طول روز نور طبيعى را وارد فضاى اتاق كند و در شب بالاى تخت كودك سقفى از ستارگان نمايان باشد. استفاده از تخت چرخ دار، كمدها و قفسه هاى متعدد، كفپوش چوبى و كاغذ ديوارىِ طرح دار از مشخصه هاى اين طرح مى باشند. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us