اتاق کودک Smile 7

در اين طرح نيز همانند طرح Smile 6 از كفپوش هاى اِپوكسى طوسى رنگ استفاده شده است تا كف به صورت يكپارچه درآيد. در اين اتاق تمامى اجزاء معمارى همچون كف، سقف و ديوار به صورت ساده و به رنگ طوسى طراحى شده و اين مبلمان ها هستند كه رنگ و روح را با خود وارد اين فضا مى كنند.

Call Now

WhatsApp WhatsApp us