اتاق کودک Smile 9

كودكان عاشق رنگ ها مى باشند، هر چقدر بتوانيد رنگ هاى متنوع و بيشترى را وارد فضاى آن ها كنيد، آن فضا را برايشان جذاب تر كرده ايد. در اينجا استفاده از يك قالى رنگى در ديد بصرى اتاق بسيار تأثير گذاشته و فضا را پر از رنگ كرده است. كمدها و قفسه هاى رنگى نيز در هماهنگى با آن طراحى شده اند. 

تخت دو كودك به گونه اى جذاب در سطح بالاتر طراحى شده كه كودكان را تشويق به كشف آن مى كند. برخوردار بودن از نور طبيعى بسيار موثر و حياتى در روحيه كودكان شما مى باشد بنابراين به اين نكته در انتخاب اتاق كودك توجه لازم داشته باشيد. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us