اتاق کودک Smile 10

استفاده از تخت هاى تاشو در اتاق هايى كه از فضاى كمترى برخوردارند توصيه مى شود، چرا كه كودك در طول روز نيازمند فضاى بيشترى براى بازى مى باشد، مخصوصاً در زندگى هاى امروزه كه بيشتر كودكان زندگى آپارتمان نشينى را تجربه مى كنند. ايجاد فضاى بيشتر براى تخليه انرژى كودكان امرى ضرورى به نظر مى رسد. 

در اين اتاق نيز شاهد يكى از تخت هاى بازشو مى باشيم كه در طول روز جمع شده و فضاى بيشترى را براى كودكان فرآهم می آورد.

Call Now

WhatsApp WhatsApp us