اتاق کودک Smile 12

استفاده از ديوار آجرى از مشخصه هاى اين طرح مى باشد كه آن را از ديگر طرح ها متمايز مى كند. در رنگ آميزى بيشتر از تناليته آبى استفاده شده كه با كفپوش اِپوكسى طوسى رنگ هماهنگ است. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us