اتاق کودک Smile 6

يكى ديگر از كفپوش هايى كه مى توانيد براى اتاق كودك استفاده كنيد، كفپوش هاى اِپوكسى مى باشد. اين كفپوش ها سطحى كاملاً صاف و يكپارچه را به وجود مى آورند كه از نظر بهداشتى در سطح بالايى هستند. چنانچه در بيمارستان ها مورد استفاده نیز قرار مى گيرند، اين كفپوش ها به هيچ وجه ليز نبوده و امكان سر خوردن كودكان در اين فضا به حداقل ممكن كاهش مى يابد. استفاده از رنگ قرمز براى مبلمان ها، محيط را پر از هيجان و سرزندگى مى كند كه در اينجا با رنگ سفيد و رنگ طبيعى چوب تركيب شده تا از تعادل بيشترى برخوردار باشد. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us